REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MACRIS

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: www.macris.com.pl


I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego MACRIS  działającym pod adresem www.macris.com.pl jest:  F.H. MACRIS Krzysztof Drabczyk, ul. Wrzosowa 23, 34-120 Targanice, NIP 5511035999, REGON 070609436

2. Kontakt ze sklepem internetowym jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 pod numerem telefonu 692457947, pod adresem e-mail:  sklep@macris.com.pl , jak również przy pomocy danych kontaktowych dostępnych na stronie sklepu internetowego w zakładce „Kontakt”.

3. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego www.macris.com.pl, tj.: sposób składania zamówień oraz ich realizacji, sposób oraz terminy dostawy produktów, odstąpienie od umowy, a także tryb postępowania reklamacyjnego.


II. Definicje

1. Sklep internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem: www.macris.com.pl, w którym użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) dokonywać zakupów produktów;

2. Administrator, zamiennie zwany Usługodawcą lub Sprzedającym – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, to jest: F.H. MACRIS Krzysztof Drabczyk, ul. Wrzosowa 23, 34-120 Targanice, NIP 5511035999, REGON 070609436.

3. Strona internetowa – adres elektroniczny www.macris.com.pl, pod którym działa Sklep internetowy;

4. Produkt lub towar – artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie internetowym;

5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.macris.com.pl;

6. Konsument- Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

7. Użytkownik – Klient, który założył Konto w Sklepie internetowym;

8. Konto – udostępniony nieodpłatnie Użytkownikowi przez Administratora dostęp do zasobów Sklepu internetowego, w którym są gromadzone przekazane dobrowolnie przez Użytkownika jego dane oraz informacje o jego działaniach w serwisie. Konto jest prowadzone przez Administratora dla Użytkownika pod wskazanym przez Użytkownika loginem;

9. Login – identyfikator Klienta w Sklepie Internetowym – wskazany podczas Rejestracji przez Użytkownika adres e-mail lub inny identyfikator umożliwiający jego identyfikację w Sklepie Internetowym;

10. Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr i/lub znaków specjalnych, małych/wielkich liter bez polskich znaków) wybrany przez Klienta podczas Rejestracji z możliwością jego modyfikacji w ustawieniach Konta, służący do logowania się w Sklepie internetowym w celu potwierdzenia tożsamości Klienta;

11. Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym www.macris.com.pl;

12. Newsletter – informacja elektroniczna wydawana przez właściciela Sklepu internetowego, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu internetowego oraz informacje o promocjach, rozsyłana na adresy e-mail zarejestrowanych Użytkowników, pod warunkiem udzielenia przez nich zgody na przesyłanie takich informacji;

13. Koszyk – element Sklepu internetowego, za pomocą którego Klient określa szczegóły zamówienia w szczególności takie jak: ilość i rozmiar produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, dokonanie wyboru płatności;

14. Zamówienie – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży;

15. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktu/ów – w rozumieniu kodeksu cywilnego - zawarta pomiędzy właścicielem Sklepu internetowego a Klientem, za pośrednictwem Sklepu internetowego;

16. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;

17. Ustawa - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz.U.2014,poz.827 ze zm., t.j. Dz.U. 2019 poz. 134);

 

III. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1. Sprzedający oświadcza, iż jest dystrybutorem Produktów, których sprzedaż oferuje za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz że posiada wszelkie wymagane zgody i upoważnienia od Producentów sprzedawanych marek, na podstawie których prowadzi sprzedaż.

2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju.

3. Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.macris.com.pl  następujące usługi elektroniczne:

○ Umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz i zawarcie umowy sprzedaży,

○ Newsletter

4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

5. Informacje o Produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa konsumentowi - w sposób jasny i zrozumiały - zostaną przekazane informacje w zakresie określonym w art. 12 ustawy o prawach konsumenta.

6. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

7. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

8. Klient może złożyć Zamówienie przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Sklepu internetowego.

9. Klient może dokonać zakupu Produktów bez Rejestracji. Klient składa Zamówienie wskazując w Koszyku sposób odbioru i płatności za zamówienie i inne dane niezbędne do realizacji zamówienia takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, tel. kontaktowy, adres zamieszkania i adres dostawy oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, gdy Klient wnosi o wystawienie takiej faktury.

10. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta.

11. Wybierając Produkt Klient wskazuje zamawiany Produkt wraz z jego rozmiarem i kolorem (jeżeli produkt jest dostępny w różnych kolorach czy rozmiarach).

12. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie użycia pola „Kupuję i płacę”.

13. Administrator, niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia, przesyła na wskazany adres e-mail Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia.

14. Z chwilą otrzymania od Administratora Zamówienia potwierdzenia na wskazany przez Klienta adres e-mail zawiera z Administratorem umowę sprzedaży Produktu/ów objętych zamówieniem.

15. Zamówienie Produktu/ów jest możliwe jedynie przez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Klienta. Klient w chwili zaakceptowania Regulaminu jest związany jego treścią.

16. Sklep internetowy zastrzega możliwość czasowej niedostępności Produktów w zamówionej przez Klienta kolorystyce, rozmiarze, ilości itd. Informacja o czasowej niedostępności Produktu zostanie udostępniona na Stronie Sklepu internetowego.

17. Sprzedający zastrzega, iż zdjęcia prezentujące Produkty a umieszczone na stronie Sklepu internetowego mają charakter informacyjny i mogą nie oddawać w całości rzeczywistego wyglądu Produktów ani nie pokazywać wszystkich szczegółów.

18. Realizacja zamówienia złożonego rozpoczyna się w dni powszednie po godzinie 9.00, a w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. W wyjątkowych przypadkach, zlecenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu: 692457947 (w dni robocze w godzinach 09.00 – 15.00).

19. Jeżeli Administrator nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionych Produktów, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zawiadomić o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta kwotę pieniężną.

20. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

○ zainstalowaną przynajmniej jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari,

○ ekran z minimalną rozdzielczością 1024x768 pikseli.

21. Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.

22. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

 


IV. Odstąpienie od Umowy

 

1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny oraz bez dodatkowych kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub osobę przez niego wskazaną, niebędącą przewoźnikiem, przy czym jeżeli Umowa obejmuje wiele rzeczy dostarczonych osobno, w częściach lub partiami od momentu objęcia w posiadanie ostatniej partii, części a gdy Umowa dotyczy rzeczy dostarczanych regularnie przez czas oznaczony - od dnia objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. W przypadku pozostałych umów termin na odstąpienie od umowy przez Konsumenta biegnie od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (dokument: Formularz odstąpienia od Umowy) przed jego upływem na adres Usługodawcy. Wraz ze zwrotem towaru konsument powinien przedstawić dowód zakupu - paragon - dla celów księgowych.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

4. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Zakupiony Produkt należy zwrócić na adres Sprzedającego.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

7. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Sprzedający informuje, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentom w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

 

 

V. Cena i formy płatności

 

1. Ceny umieszczone na stronie Sklepu internetowego przy oferowanym Produkcie zawierają podatek VAT i są podawane w złotych polskich. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

2. Informacja w zakresie całkowitej wartości zamówienia, w tym kosztów przesyłki, podawana jest Klientowi na Stronie internetowej po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności i formy dostawy zamówienia.

3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

○ przelewem – wpłata na rachunek bankowy Sklepu Internetowego www.macris.com.pl o numerze: 62 1050 1100 1000 0097 4802 5328, pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego produktu;

○ płatność gotówką – przy odbiorze.

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.

5. Klient dokonuje zakupu Produktu oraz zamówienia usługi dostawy (jeśli taka występuje) według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych lub w odniesieniu do których zostało wysłane do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

 

 

VI. Dostawa zamówionych Produktów

 

1. Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Usługodawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić

2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura VAT.

3. Zamówiony Produkt dostarczany jest za pośrednictwem poczty, firm kurierskich. Dostawa zamówionych produktów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polski lub za granicę.

4. Dostawy zamówionych Produktów realizowane są w terminie około 7 dni od dnia otrzymania Zamówienia przez Sklep internetowy. W przypadku dużej ilości zamówień termin ten może ulec wydłużeniu (wydłużenie terminu dostawy nie może przekroczyć 30 dni, począwszy od następnego dnia po złożeniu Zamówienia przez Klienta).

5. Jeżeli Zamówienia składane są przez Konsumenta, Produkt zostanie dostarczony nie później niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że w Umowie Strony ustalą inny termin.

6. Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedającym.

7. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

 

VII. Gwarancje i procedura reklamacyjna

 

1. W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II kodeksu cywilnego.

2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

3. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

5. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

○ Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,

○ Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową,

○ brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

○ brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony,

○ z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

7. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

8. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

9. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

10. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

11. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

12. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Produkty posiadają dodatkowo gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego

14. Klient może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego www.macris.com.pl dotyczące założenia i prowadzenia konta oraz możliwości składania zamówień przez formularz zamówień, jakości Produktów - poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@macris.com.pl lub telefonicznie pod numerem 692457947.

15. Administrator udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail lub w inny uzgodniony przez strony sposób.

16. Sprzedający jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta oraz Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

17. Jeżeli Sprzedający nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w powyżej uważa się, że uznał reklamację.

18. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku

19. Reklamacje ilościowe i jakościowe otrzymanych Produktów przyjmowane są w terminie nie dłuższym niż miesiąc od wykrycia wady nie później jednak niż w ciągu 2 lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Reklamacja powinna zawierać jak najwięcej szczegółów, numer faktury, numer potwierdzenia nadania listu przewozowego, okoliczności uszkodzenia itd.

20. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Administrator doprowadzi Produkt do stanu zgodnego z umową, zgodnie z żądaniem Klienta, poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa Produktu są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, wtedy Klient ma prawo do żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.

21. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

22. Klient może reklamować Produkt posiadający wady w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów:

○ korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klient może dokonać reklamacji u Administratora, który jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację producentowi

○ korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego wobec Administratora w związku z niezgodnością Produktu z umową.

23. Jeżeli zamówiony Produkt ma zostać przesłana przez Usługodawcę Klientowi będącemu Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Konsumenta z chwilą jego wydania Konsumentowi. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Usługodawcę przewoźnikowi, jeżeli Usługodawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

 

 

VIII. Newsletter Sklepu internetowego

 

1. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do Klientów, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie, udostępniając w tym celu identyfikujący ich adres elektroniczny.

2. Usługa świadczenia Newslettera polega na okresowym wysyłaniu do Klienta wiadomości o charakterze reklamowym na wskazany przez Klienta adres e-mail.

3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera wyraża zgodę na dostarczanie do niego przez Sklep internetowy korespondencji drogą elektroniczną i jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.

4. Klient w każdym momencie może zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy skontaktować się z Administratorem. Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony wiadomością zwrotną o wykreśleniu jego adresu e-mail z listy subskrybentów Newslettera.

 

 

IX. Dane osobowe

 

1. Krzysztof Drabczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H. MACRIS Krzysztof Drabczyk, ul. Wrzosowa 23, 34-120 Targanice, NIP 5511035999, REGON 070609436  jest Administratorem w odniesieniu do danych osobowych Klientów w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Administrator, w celu wykonania umowy z Klientem, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, zbiera następujące dane osobowe: imię i nazwisko; ulica; numer domu; numer mieszkania; kod pocztowy; miejscowość; kraj; telefon kontaktowy; e-mail; nazwa firmy; nip. Poza informacją wskazaną poniżej, szczegółowy obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 13 RODO wobec Klientów podających swoje dane osobowe jest wykonywany przez Administratora przy wejściu przez Klienta na jego stronę internetową.

3. W trakcie rejestracji w Sklepie internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych. Zgoda na przetwarzanie danych w tym celu jest dobrowolna.

4. Odbiorcą danych osobowych Klientów będą podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi- na zasadzie powierzenia przetwarzania danych, w szczególności zaś kurier dostarczający przesyłki do Klientów.

5. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe Klientów są przechowywane przez Administratora do czasu wykonania zawartej umowy oraz w celach księgowych –zgodnie z przepisami prawa, a także do momentu usunięcia przez Klienta konta na stronie internetowej Administratora.

7. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.

8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

9. Dane Klientów są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie są przetwarzane w formie profilowania.

10. W celu wykonania swoich praw w stosunku do danych osobowych Klienta, Klient powinien skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: sklep@macris.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 692457947.

 

 

X. Postanowienia końcowe

 

1. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedającym w następujący sposób:

○ Telefon: 692457947,

○ poczta elektroniczna na adres: sklep@macris.com.pl ,

○ pisemnie na adres:Sklep internetowy MACRIS 34-120 Andrychów, ul. Rynek 11

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego: www.macris.com.pl. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

3. Nazwa sklepu internetowego MACRIS, adres strony, pod którym jest dostępny: www.macris.com.pl  oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na Stronie internetowej Sklepu internetowego.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak: zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych usług, zmiany danych Administratora - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

7. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie są możliwe.

8. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

9. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego dotychczasowymi postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, RODO.

11. W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami a mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

12. W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które obowiązuje na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

13. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Usługodawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

14. Sprzedający nie zobowiązuje się w ramach niniejszego Regulaminu do korzystania z pozasądowego rozwiazywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiazywaniu sporów konsumenckich.
Załączniki do regulaminu:

POBIERZ PDF - Załącznik nr 1 - Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy


POBIERZ DOC - Załącznik nr 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy